تصاویر ,چیدمان ,کلیک ,تصویر ,گزینه ,spacebar ,برای یکسان ,منوی arrange ,فشار کلید ,انتخاب کنید ,ستون عمودی ,قسمت منویarrange documentsانتخاب

نمایش همزمان چند عکس در فتوشاپ

 

در اینآموزشقصد داریم یکی از ویژگی های جدید CS4 که امکان مدیریت بهتر پنجره های باز شده درفتوشاپرا در یک محیطTabبه کاربر می دهد، و همچنین چگونگی حرکت در اطراف تصویر داخل یک طرح را آموزش دهیم.

همانطور که در تصویر زیر می بینید سه عکس در روی تصویر باز است که به صورت شناور در پنجره سند قرار دارند و فقط یکی از عکس ها قابل مشاهده است و دوعکسدیگر در پشت آن پنهان هستند:

Three document windows open in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

سه عکس بر روی صفحه باز است که به صورت شناور در پنجره سند قرار دارند.

در نسخه ها قبلیفتوشاپ، این امکان وجود نداشت که ما بتوانیم چند عکس را روی صفحه باز کنیم. اما درفتوشاپCS4نمایش چند سندی وجود دارد که بوسیله ی آن می توانیم نحوه ی چینش سندها را تعیین کنیم. یک راه برای نمایش عکس ها به صورت چند سندی رفتن به منوی Windowدر بالای صفحه و انتخاب گزینهArrangeو همچنین انتخاب گزینهConsolidates All to Tabsمی باشد.


یکی کردن همه تصاویر باز روی Tabs

از منویApplication Barگزینه یArrange Documentsرا انتخاب می کنیم:

The Arrange Documents feature in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

آیکون Arrange Documents در فتوشاپ CS4’ .

با کلیک بر روی گزینه Arrange Documentsپنجره ای با انواع گزینه های مختلف برای مشاهده کردن عکس ها در سند را به ما نشان می دهد. اولین گزینه در گوشه بالا سمت چپ Consolidate Allرا انتخاب می کنیم:

The Consolidate All option in the Arrange Documents menu in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

کلیک بر روی گزینه Consolidate All از منوی Arrange Documents .

با کلیک بر روی گزینه consolidates allمشاهده می شود که از بین سه عکس فقط یک عکس در صفحه نمایش نشان داده می شود و سایر عکس ها در تب بالای صفحه قرار دارند، که با کلیک بر روی آن ها می توانیمعکسمورد نظر را به نمایش بگذاریم:

Tabbed document windows in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

فقط یک تصویر نمایش داده می شود وسایر عکس ها در تب بالای صفحه قرار دارند.

نمایش جدید چند سندی در فتوشاپ CS4

یکی دیگر از راه های باز کردن همزمان چند عکس رفتن به منویArrange Documents است، اگر خوب نگاه کنید خواهید دید که منو به بخش های مختلف تقسیم شده است در قسمت دوم از بالا که نگاه کنید(قسمت زردرنگ):

The new multi document layouts in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

در اینجا، شما طرح های مختلف برای دیدنتصاویررا می بینید البته به تعداد تصاویر باز شده روی صفحه شما بستگی دارد. این طرح ها برای مشاهده تصاویر بین 2 تا 66 عکس به طور هم زمان می باشد. شاید متوجه شده باشید که بعضی از طرح های بالا غیر فعال یا به رنگ خاکستری کم رنگ هستند به این دلیل است که من فقط سه عکس را باز کرده ام اگر می خواهید طرح های بیشتر فعال شوند تصاویر بیشتری را بر روی سند خود باز کنید.

شما با نگاه کردن به هر آیکون می توانیدطریقه چیدمان تصاویر را تشخیص دهید. به عنوان مثال، آیکن دوم از ردیف اول برای مشاهده دوعکسبه طور هم زمان است که این آیکون در طرف چپ یک چیدمان عمودی به ما می دهد یعنی هر تصویر را در یک ستون عمودی قرار می دهد، و همچنین آیکون کناریتصاویررا در دو ستون افقی نشان می دهد وقتی که با موس روی هر آیکون قرار می گیرد یک پیام کوتاه در مورد تعداد تصاویر که چیدمان خاصی برای آن طرح شده به ما نشان می دهد مانند(up 2,up 3, up4, up5, up 6):

The two document layouts in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

هر آیکون نشان دهنده پیش نمایشی از یک نوع چیدمان.

برای سه عکس باز شده روی تصویر من می توانم از منویArrange Documentsچهار طرح مختلف را انتخاب کنم. که من در ردیف دوم اولین آیکن از سمت چپ را انتخاب می کنم بدین صورت کهتصاویربه صورت سه ستون عمودی نشان داده شود. شما نیز می توانید هر طرحی را که آسانتر و راحتر است را انتخاب کنید:

A three document layout in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

 

همان طور که در تصویر زیر می بینید عکس ها به صورت سه ستون عمودی نمایش داده می شوند وبه راحتی می توانعکسها را با هم مقایسه کرد:

Three images displayed at once in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

 

انتخاب عکس در یک چیدمان

برای انتخاب یک عکس در یک چیدمان به آسانی می توان بر روی آن عکس کلیک کرد. اگر عکسی را انتخاب کنید تصاویر دیگر پنجره های سند کمی محو می شوند. در تصویر بالا عکس سمت راست انتخاب شده است. شما همچنین می توانید از کلید های میانبر برای انتخاب عکس مورد نظر در میان تب های موجود در سند حرکت کنید. با کلید های میانبرCtrl+~(Win) /Command+~(Macc) می توان بین تصاویر در یک چیدمان حرکت کرد، و کلید های میانبر Ctrl+Shift+~(Win) /Command+Shift+~(Macc) برای برگشت به عقب برای حرکت در یک چیدمان استفاده می شود. درفتوشاپهای قدیمی از کلید های میانبرCtrl+Tab(Win) /Control+Tab(Macc) برای حرکت در یک چرخه استفاده می شد و از کلیدهایCtrl+Shift+Tab(Win) /Control+Shift+Tab(Macc) برای برگشت به عقب استفاده می شد.


حرکت در اطراف یک عکس در یک چیدمان

حرکت در اطراف یک عکس در یک چیدمان درفتوشاپ CS4هیچ تفاوتی با هدایت در اطراف یک عکس که در صفحه باز است نمی کند. برای zoom inکردن روی یک عکس اول آن عکس را انتخاب می کنیم، سپس با فشار دادن کلیدهای میانبرCtrl+spacebar(Win) /Command+spacebar(Mac) به طور موقت به ابزار Zoom Toolدسترسی پیدا می کنید. برای zoom out،نیز با فشار دادن کلیدهای میانبرAlt+spacebar(Win) /Option+spacebar(Mac) و کلیک بر روی عکس امکانپذیر است. البته، شما می توانید ابزارZoomرا از قسمت ابزار پنل انتخاب کنید اما استفاده از کلید های میانبر آسانتر و سریعتر است.

برای یکسان کردن عکس درون یک سند پنجره، با پایین نگه داشتن کلیدspacebarکه دسترسی موقت به ابزارHand و همچنین کلیک بر روی عکس و کشیدن عکس به اطراف توسط موس را می دهد امکانپذیر است.


هدایت همه عکس ها در یک چیدمان به یکباره

برای zoom in کردن یکباره بر روی همه عکس ها با فشار دادن کلید های میانبر Shift+Ctrl+spacebar(Win) /Shift+Command+spacebar(Mac) و سپس کلیک کردن بر روی عکس امکانپذیر است. وهمچنین برایzoom out کردن با فشار دادن کلید های میانبرShift+Alt+spacebar(Win) /Shift+Option+spacebar(Macc) و کلیک بر روی هر عکس امکانپذیر است:

Zooming in on all images at once in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

اضافه کردن کلید Shift برای استاندارد کردن Zoom در یک چیدمان در یک زمان.

برای یکسان کردن عکس ها در یک چیدمان به یکباره، با فشار دادن کلید هایShift+spacebarو همچنین کلیک بر روی هر کدام از تصاویر و کشیدن به اطراف توسط موس امکانپذیر است که عکس های دیگر در این چیدمان نیز حرکت خواهند کرد:

Panning all images at once in Photoshop CS4. Image © 2009 Photoshop Essentials.com.

با پایین نگه داشتن کلیدهای Shift+spacebar, و نیز کلیک کردن و کشیدن هر یک از عکس ها برای متصل کردن همه عکس ها در یک چیدمان به یکباره.

یکسان کردن بزرگنمایی سطح و مکان تصاویر در یک چیدمان

منبع اصلی مطلب : دانلود ناب ترین ها و بهترین ها
برچسب ها : تصاویر ,چیدمان ,کلیک ,تصویر ,گزینه ,spacebar ,برای یکسان ,منوی arrange ,فشار کلید ,انتخاب کنید ,ستون عمودی ,قسمت منویarrange documentsانتخاب

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : نمایش همزمان چند عکس در فتوشاپ